Regulamin zakupu i realizacji voucherów, bonów i kart upominkowych

 1. Vouchery, bony i karty zwane dalej voucherami są środkiem płatniczym za usługi, pakiety usług i produkty.
 2. Vouchery mogą zostać nabyte przez Klienta Pracowni Naturoterapii, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. 
 3. Vouchery mogą stanowić bonus za 9 odbytych wizyt potwierdzonych zapisami na karcie stałego Klienta.
 4. Vouchery dostępne w Pracowni Naturoterapii są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, niewykorzystane zostają anulowane wraz z końcem okresu ważności.
 5. Na prośbę Klienta lub Obdarowanego przed upływem terminu ważności wpisanym na voucherze ważność może być przedłużona.
 6. Nie ma możliwości wykorzystania vouchera po upływie terminu jego ważności.
 7. Zakupione vouchery, bony i karty nie podlegają zwrotowi.
 8. Vouchery można zrealizować w Pracowni Naturoterapii, ul. św. Piątka 44 lok 3a lub w sklepie internetowym https://naturoterapia.zam.pl/sklep/
 9. Vouchery mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę, na którą zostały wydane lub za zgodą Pracowni Naturoterapii mogą być przepisane na inną osobę.
 10. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług lub/i zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronach https://naturoterapia.zam.pl/cennik/ oraz https://naturoterapia.zam.pl/sklep/
 11. Klient lub Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty telefonicznie lub przez wiadomość tekstową: +48 799 299 210
 12. Voucher należy okazać na przed skorzystaniem z usług. 
 13. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie dokonuje się zwrotów pieniędzy, nie wydaje się reszty.
 14. Gdy wartość usług i/lub produktów z których Klient chce skorzystać jest niższa niż wartość vouchera Pracownia Naturoterapii nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości. Za zgodą Pracowni kwotę pozostałą można wykorzystać przy kolejnej wizycie, z zachowaniem terminu ważności.
 15. Gdy wartość usług i/lub produktów z których Klient chce skorzystać przekracza wartość vouchera Klient lub Obdarowany może dopłacić różnicę. 
 16. Płatność voucherem nie łączy się z promocjami i rabatami.
 17. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą telefoniczną (+48 799 299 210) zarezerwowanej wizyty minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość zaplanowanej usługi.
 18. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Klient oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naturoterapia Gabriela Korkosz, ul. Św. Piątka 44 lok. 3a, 22-400 Zamość, NIP: 922-283-83-52.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z prowadzeniem działalności.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczenia świadczonych usług a także w celu marketingowym np. informowania o trwających promocjach.

Pana/Pani dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym obsługę informatyczną (dostawcy usług hostingowych, facebook), bankom (płatności kartami, przelewem), dostawcom usług umożliwiającym kontakt z Klientem oraz wystawianie dokumentów sprzedaży/zakupu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa np. ustalony przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) lub do momentu odwołania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i odwołania zgody w dowolnym momencie. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.