Poleć znajomemu!

Jak to działa? To proste!

  1. Polecasz pracownię Naturoterapia Zamość (Naturotera) znajomemu, który nie jest jeszcze naszym klientem.
  2. Polecona osoba planuje test, powołując się na Twoje nazwisko.
  3. Osoba polecona podczas pierwszego testu otrzymuje rabat powitalny 10%. ❤️
  4. Taki sam rabat przysługuje również Tobie ❤️ – na najbliższy test realizowany w Naturotera.
  • Rabat obejmuje wszystkie testy.
  • Rabat nie dotyczy: sprzedaży produktów.
  • Jako osoba polecająca możesz korzystać z programu polecającego wielokrotnie!
  • Poleceń możesz dokonywać słownie lub skorzystać ze specjalnej karty polecającej dostępnej w siedzibie Naturotera.

Regulamin promocji poleć znajomemu:

§1

Organizator

Organizatorem promocji „Poleć znajomemu”, zwanej dalej Promocją, jest Naturoterapia Gabriela Korkosz z siedzibą w Zamościu, adres: św. Piątka 44 lok. 3a, zwana dalej Organizatorem.

§2

Uczestnicy Promocji

Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każdy klient, który poleci usługę swojemu znajomemu słownie lub korzystając ze specjalnej karty.

§3

Przedmiot i czas trwania Promocji

1. W ramach Promocji Organizator udziela każdemu poleconemu klientowi zaproszonemu przez Uczestnika rabatu procentowego o wartości 10% na pierwszy test.

2. W ramach Promocji Organizator udziela każdemu zapraszającemu Uczestnikowi rabatu procentowego o wartości 10% na pierwszy test od zrealizowanego polecenia.

3. Uczestnik premiowany jest rabatem procentowym w wysokości 10% za pierwszy test każdej z osób, którą zaprosił do udziału w promocji. Warunkiem jest skorzystanie z promocji przez osobę zaproszoną. Rabat 10% jest do wykorzystania przy kolejnym teście Uczestnika.

4. Promocja obowiązuje od dnia 01.01.2022 r i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie naturoterapia.zam.pl

5. Uczestnik promocji jak i osoba zaproszona przez Uczestnika, zostaną każdorazowo poinformowani o przydzielonym rabacie procentowym.

6. Rabat procentowy możliwy jest do wykorzystania podczas pierwszego testu od polecenia.

7. Uczestnik promocji będzie premiowany rabatem procentowym w wysokości 10% po skorzystaniu z promocji przez osobę zaproszoną.

8. Rabaty uzyskane przez Uczestnika nie sumują się. Każdy przydzielony rabat może być wykorzystany przy kolejnym teście.

9. Warunkiem udziału w promocji jest akceptacja regulaminu promocji przez zapraszającego.

§4

Spory

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

§5

Zasady oraz warunki obowiązywania Promocji

1. Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy usług objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

§6

Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej naturoterapia.zam.pl